دوره ی کنترل پروژه MSP

دوره ی کنترل پروژه MSP با استفاده از نرم افزارMSP می توانید به ساده ترین شیوه ممکن  زمان اجراو تکمیل  کلیه فعالیت های  پروژه را تخمین بزنید و از اجرا و تحویل به موقع پروژه اطمینان حاصل نمائید. درزمان  آغاز عملیات اجرایی…