ایزو 10012 خانه مدیریت صنعتی

ایزو 10012

ایزو 10012: ایزو 10012:2003 الزامات عمومی را تعیین می کند و راهنمایی برای مدیریت فرایندهای اندازه گیری و تایید مترولوژی تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده برای پشتیبانی و نشان دادن انطباق با الزامات مترولوژیکی فراهم می کند. این الزامات مدیریت…