ایزو 22000

ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تأمین مواد غذایی:   ایمنی مواد غذایی به وجود خطرات ناشی از مواد غذایی در زمان دریافت توسط مصرف کننده مربوط است. از آنجایی که بروز خطرات ایمنی موادغذایی می تواند در هر…