iso14001-industrial home

ایزو 14001:2015

ایزو 14001:2015 با صنعتی شدن جوامع و تولید انبوه کارخانجات، میزان پسماند و زباله های صنعتی در سطح جهان افزایش یافت که این مسئله برای محیط زیست بسیار زیان آور و پر خطر می باشد. استاندارد ایزو 14001 همانند ایزو…