(ISO)ایزو 45001

آشنایی با ISO 45001   سازمان بین المللی ایزو گروهی از کارشناسان بهداشت و ایمنی شغلی (OHS) را به گرد هم آورده تا استاندارد جدیدی را تدوین نمایند. استاندارد ISO 45001 به سازمان ها کمک خواهد کرد تا عملکرد بهداشت…

سرممیزی ایزو 45001-خانه مدیریت صعتی

دوره سرممیزی ایزو 45001

دوره سرممیزی ایزو 45001 ایزو 45001 توسط کمیته ایمنی و بهداشت شغلی سازمان جهانی استاندارد تدوین شده است. این استاندارد ویرایش ایزو OHSAS18001 بوده و همواره در جهان در حال توسعه می باشد.  به منظور ایجاد فضای امن و بهداشتی…

ایزو ایمنی

دوره ایزو 45001

دوره ایزو 45001   استاندارد ایزو 45001 در مارس 2018 منتشر شد. این استاندارد جایگزین استاندارد OHSAS18001 می باشد. پیاده سازی این استاندارد برای سازمان ها امری ضروری است. ISO45001 مطابق ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت بوده و قابلیت یکپارچگی…