دوره ی کنترل پروژه MSP

دوره ی کنترل پروژه MSP با استفاده از نرم افزارMSP مي توانيد به ساده ترين شيوه ممکن  زمان اجراو تکميل  کليه فعاليت هاي  پروژه را تخمين بزنيد و از اجرا و تحويل به موقع پروژه اطمينان حاصل نمائيد. درزمان  آغاز عمليات اجرايي…