سرممیزی ایزو 45001-خانه مدیریت صعتی

دوره سرممیزی ایزو 45001

دوره سرممیزی ایزو 45001 ایزو 45001 توسط کمیته ایمنی و بهداشت شغلی سازمان جهانی استاندارد تدوین شده است. این استاندارد ویرایش ایزو OHSAS18001 بوده و همواره در جهان در حال توسعه می باشد.  به منظور ایجاد فضای امن و بهداشتی…