دوره نرم افزار متلب

دوره نرم افزار متلب   نرم افزار متلب (MATLAB) محیطی برای محاسبات عددی برمبنای رویکرد ماتریسی است. در این نرم افزار کلیه اعداد ورودی بصورت ماتریسی به نمایش درمی آیند. در نزم افزار متلب توابع فراوانی وجود دارد؛ ولیکن علاوه…