روش اجرايي مميزي داخلي كيفيت

روش اجرايي مميزي داخلي كيفيت   هدف اطمينان از انطباق فعاليتهاي نظام مديريت كيفيت با توجه به ترتيبات طرحريزي شده دامنه كاربرد: كليه فعاليتهاي نظام مديريت كيفيت شامل قسمتها ، وظايف واحدها مطابق دامنه مشمول نظامنامه كيفيت. مسئوليت : مدير…