روش اجرایی ممیزی داخلی کیفیت

روش اجرایی ممیزی داخلی کیفیت   هدف اطمینان از انطباق فعالیتهای نظام مدیریت کیفیت با توجه به ترتیبات طرحریزی شده دامنه کاربرد: کلیه فعالیتهای نظام مدیریت کیفیت شامل قسمتها ، وظایف واحدها مطابق دامنه مشمول نظامنامه کیفیت. مسئولیت : مدیر…