دوره سرممیزی 9001

دوره سرممیزی ایزو 9001

دوره سرممیزی ایزو 9001 دوره سرممیزی مختص کسانی است که می خواهند در زمینه مدیریت کیفیت بصورت جامع تر برای اجرای آن در سازمان ها آگاهی داشته باشند. در این دوره ها به آشنایی با چالش ها و بحران هایی…

سرممیزی ایزو 45001-خانه مدیریت صعتی

دوره سرممیزی ایزو 45001

دوره سرممیزی ایزو 45001 ایزو 45001 توسط کمیته ایمنی و بهداشت شغلی سازمان جهانی استاندارد تدوین شده است. این استاندارد ویرایش ایزو OHSAS18001 بوده و همواره در جهان در حال توسعه می باشد.  به منظور ایجاد فضای امن و بهداشتی…