سه تکنیک ژاپنی ها برای افزایش بهره وری

سه تکنیک ژاپنی ها برای افزایش بهره وری سه تکنیک ژاپنی ها برای افزایش بهره وری را در متن زیر دنبال بفرمایید؛ مودا ( MUDA): اتلاف منابع : یعنی اینکه بخشی از ظرفیت منبع را هدر دهیم . به عنوان…